ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

*(H αίτηση-φόρμα συμμετοχής που υποβάλλετε δεν θα δημοσιευτεί, δεν θα προβληθεί και δεν θα δοθεί στο κοινό με οποιαδήποτε μορφή). H υποβολή της αίτησης συμμετοχής και η αποδοχή των παρόντων όρων δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση, προσφορά θέσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Η αίτηση συμμετοχής που συμπληρώνω αποτελεί την εκδήλωση του ενδιαφέροντος μου για τη συμμετοχή μου στο τηλεοπτικό πρόγραμμα, με τον τίτλο “Catch the Answer” («Δες και Βρες») (εφεξής το «Πρόγραμμα») (σε link το concept), το οποίο αποτελεί μικτή παραγωγή της ΕΡΤ Α.Ε. και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΪ ΜΠΙ ΣΙ ΜΠΡΟΟΥΝΤΚΑΣΤΙΝΓΚ ΚΟΡΠΟΡΕΪΣΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ABC PRODUCTION A.E», που εδρεύει στον Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου αρ. 135 (στο εξής ο «Εκτελεστής Παραγωγός»). Το Πρόγραμμα παράγεται για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το δ.τ. «ΕΡΤ ΑΕ», που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων και έχει τα κεντρικά της γραφεία επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ.432 στην Αγία Παρασκευή Αττικής, και το οποίο θα προβληθεί από τον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (στο εξής ο «Σταθμός»). Έχοντας υπόψη τους νόμους περί ψευδών δηλώσεων, δηλώνω και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όσα αναφέρονται αναλυτικά στους παρόντες όρους. 

1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/-ΑΣ 

1.1. Έχω συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας μου. 
1.2. Δηλώνω υπεύθυνα και εγγυώμαι ότι, όλα τα δηλούμενα στοιχεία μου (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κλπ.) στην αίτηση συμμετοχής, είναι αληθή και ακριβή, δεν έχω κάνει χρήση ψευδωνύμων και ότι διαμένω νόμιμα στην Ε.Ε. 
1.3. Δηλώνω ότι, δεν είμαι υπάλληλος, συγγενής έως β’ βαθμού ή έχω άλλη επαγγελματική ή προσωπική σχέση με τις εταιρείες «ABC PRODUCTION A.E», «ΕΡΤ ΑΕ» ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, η οποία σχετίζεται με την παραγωγή του Προγράμματος. Σε αντίθετη περίπτωση, η συμμετοχή μου θα θεωρηθεί άκυρη και υποχρεούμαι σε επιστροφή χρημάτων και / ή επάθλων που έχω κερδίσει. 
1.4. Αποδέχομαι ότι, εφόσον κερδίσω χρηματικό ποσό, αυτό υπόκειται σε νόμιμη φορολογία και θα μου καταβληθεί από τον Παραγωγό μετά την παρακράτηση του φόρου, καθαρό, τρεις (3) μήνες μετά την μετάδοση του τελευταίου επεισοδίου στο οποίο θα έχω ανακηρυχθεί νικητής/-ήτρια του Προγράμματος. Τα μέρη συμφωνούν ότι, η είσπραξη οποιουδήποτε ποσού ή / και απόδοση οποιουδήποτε επάθλου τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση της μη μετάδοσης του συγκεκριμένου επεισοδίου στην Ελλάδα από το Σταθμό, στο οποίο επεισόδιο αφορά η απόδοση επάθλου ή η είσπραξη του ποσού. Δηλαδή, κάποιος θεωρείται νικητής και δικαιούχος οποιουδήποτε επάθλου / ποσού μόνο υπό τη βασική προϋπόθεση να μεταδοθεί στην Ελλάδα από τον Σταθμό το επεισόδιο στο οποίο συμμετείχε και εμφανίζεται ότι κέρδισε ή ανακηρύσσεται ως νικητής. Εάν λοιπόν κάποιο ή κάποια επεισόδια δεν μεταδοθούν από τον Σταθμό για οποιοδήποτε λόγο, κανένας από τους συμμετέχοντες στα μη μεταδοθέντα επεισόδια ακόμα και αν ανακηρύχθηκε νικητής, δε δικαιούται κανένα ποσό ή έπαθλο. Όλα τα έπαθλα / ποσά που αποδίδονται στα πλαίσια της εκπομπής αποδίδονται από τον Παραγωγό. Ενημερώθηκα και αποδέχομαι ότι, τα χρηματικά έπαθλα θα παραδίδονται στους Νικητές από τις εγκαταστάσεις του Εκτελεστή Παραγωγού ή μέσω Τραπεζικής μεταφοράς.  
1.5. Η ενεργητική συμμετοχή μου στην εκπομπή είναι αποκλειστικά απόφαση του Παραγωγού και δεν έχω κανένα δικαίωμα αμφισβήτησης αυτής ή άσκησης ένστασης. 
1.6. Συμφωνώ ότι, θα τηρήσω όλους τους κανόνες του Προγράμματος, καθώς και ότι θα σεβαστώ οποιαδήποτε απόφαση του Παραγωγού, η οποία μπορεί να επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή κρίνει κάθε φορά αναγκαία για την τελική εγγραφή του Προγράμματος. Αν για οποιονδήποτε λόγο κριθεί ακατάλληλη η συμμετοχή μου, ο Παραγωγός διατηρεί το δικαίωμα αντικαταστάσεώς μου με άλλο/-η διαγωνιζόμενο/-η.
1.7. Οικειοθελώς και με δική μου πρωτοβουλία συμμετέχω στο Πρόγραμμα και δεν έχω, είχα ή θα έχω καμία οικονομική απαίτηση από τον Παραγωγό και το Σταθμό, πλην των χρημάτων που ενδεχομένως να κερδίσω από το Πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετάσχω. 
1.8. Αποδέχομαι ότι, η συμμετοχή μου (ή μη) στο εν λόγω Πρόγραμμα, αποτελεί αποκλειστικά απόφαση του Παραγωγού και δεν έχω δικαίωμα αμφισβήτησης αυτής ή άσκησης ένστασης. Σε κάθε δε περίπτωση συμμετοχής μου ή μη στο Πρόγραμμα, δεν δικαιούμαι και δεν θα διεκδικήσω τώρα ή στο μέλλον, οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη ικανοποίηση για την παραχώρηση των -με τους παρόντες όρους μεταβιβαζόμενων προς τον Παραγωγό - δικαιωμάτων μου, δεδομένου ειδικά ότι, συμμετέχω στο Πρόγραμμα οικειοθελώς, με δική μου πρωτοβουλία. 
1.9. Παρέχω ρητά τη συγκατάθεσή μου στον Παραγωγό και το Σταθμό να μαγνητοσκοπήσει την εικόνα μου σε μέσα αποτύπωσης εικόνας και ήχου (φωτογραφίες, video, κλπ) και να μεταδώσει χωρίς χρονικό, τοπικό ή άλλο περιορισμό, οπτικοακουστικό μονταρισμένο υλικό που να περιλαμβάνει την εικόνα μου, μέσω της τηλεόρασης (με μετάδοση κάθε μορφής όπως επίγεια, δορυφορική, ψηφιακή, κωδικοποιημένη) ή του διαδικτύου στην Ελλάδα, την Ε.Ε. και όλες τις χώρες του εξωτερικού, με τη μορφή τηλεοπτικής εκπομπής, για όσο χρονικό διάστημα και όσες επαναλήψεις ο Παραγωγός και ο Σταθμός κρίνουν σκόπιμο για το σκοπό αυτό.
1.10. Παρέχω ρητά τη συγκατάθεσή μου για οποιαδήποτε δημοσίευση φωτογραφιών μου σε περιοδικά ή εφημερίδες, εφόσον αυτό έχει κανονιστεί από τον Παραγωγό ή το Σταθμό.
1.11. Αποδέχομαι ότι, η εν τέλει μετάδοση ή μη μέρους ή όλου του Προγράμματος, είναι στη διακριτική ευχέρεια του Σταθμού και δεν έχω κανένα δικαίωμα ένστασης ή αμφισβήτησης αυτού. Αν για οποιονδήποτε λόγο (ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα εικόνας και ήχου, σημαντικά γεγονότα) δεν προβληθεί από τον Σταθμό το συγκεκριμένο επεισόδιο στο οποίο συμμετέχω, τότε αυτομάτως: α) ακυρώνεται η συμμετοχή μου και β) παραιτούμαι από κάθε απαίτηση να λάβω το χρηματικό ποσό ή τα έπαθλα (τα οποία σημειώθηκε ότι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο παιχνίδι).
1.12. Δηλώνω υπεύθυνα ότι, δεν έχω οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία μου ή την υγεία των λοιπών συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα καθώς και ότι, βρίσκομαι σε άριστη διανοητική, ψυχική, σωματική και φυσική κατάσταση και αντιλαμβάνομαι το περιεχόμενο της συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα. 
1.13. Δηλώνω υπεύθυνα ότι, δεν είμαι φυγόποινος ή φυγόδικος.
1.14. Δηλώνω υπεύθυνα και αποδέχομαι ότι, εφόσον επιλεγώ να συμμετάσχω στο Πρόγραμμα θα είμαι διαθέσιμος/-η για τα γυρίσματα του Προγράμματος, καθ’ όλο το ορισθέν χρονικό διάστημα παραγωγής του Προγράμματος. 
1.15. Συναινώ, όπως ο Παραγωγός και ο Σταθμός, επικοινωνήσουν μαζί μου μέσω τηλεφώνου, email ή/και μήνυμα κινητής τηλεφωνίας (SMS) για οτιδήποτε αφορά την εκπομπή και το διαγωνισμό.
1.16. Αποδέχομαι ότι, οι παρόντες Όροι Συμμετοχής, οι Προϋποθέσεις συμμετοχής όπως και οι Κανόνες Συμμετοχής του Προγράμματος δύνανται να τροποποιηθούν είτε από τον Παραγωγό είτε από τον Σταθμό ανά πάσα στιγμή πριν ή κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.
 
2. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ/-ΟΥΣΑΣ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

2.1. Αντιλαμβάνομαι ότι, η συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα, αλλά και η εμπορική εκμετάλλευση του εν λόγω Προγράμματος, προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριμένων οδηγιών και κανόνων και τη λήψη εκ μέρους του Παραγωγού και του Σταθμού, ορισμένων μέτρων που συνδέονται άρρηκτα με συγκεκριμένες εκφάνσεις του δικαιώματος επί της προσωπικότητάς μου (ιδίως στο δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας, του ονόματος και της φωνής μου). Για το λόγο αυτό, παρέχω ρητά προς τον Παραγωγό και τον Σταθμό, την συγκατάθεσή μου και εκχωρώ σε αυτούς το δικαίωμα να εκμεταλλεύονται εμπορικά οι ίδιοι ή να παραχωρούν το δικαίωμα εκμετάλλευσης σε τρίτους σε ολόκληρο τον κόσμο, την εικόνα, τη φωνή και γενικότερα την παρουσία μου με τους εξής ειδικότερους τρόπους: i. με την εγγραφή και αναπαραγωγή και γενικά αποτύπωση με οποιονδήποτε τεχνικό τρόπο (μηχανικά, φωτοχημικά ή ηλεκτρονικά μέσα) της εικόνας μου και της φωνής μου σε κάθε μορφής υλικούς φορείς ήχου και εικόνας ή μόνο ήχου ή μόνο εικόνας ii. με τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση του εγγεγραμμένου υλικού, άπαξ ή σε οποιονδήποτε αριθμό επαναλήψεων, στο σύνολό του, ή σε αποσπάσματα της επιλογής του Σταθμού, με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παράλληλα προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων. Στον τρόπο αυτό της εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται κάθε μορφή τηλεοπτικής μετάδοσης, όπως η επίγεια ελεύθερη τηλεόραση (αναλογική και ψηφιακή/υβριδική), η συνδρομητική τηλεόραση κάθε μορφής (αναλογική και ψηφιακή/υβριδική), αλλά και η ραδιοφωνική εκμετάλλευση με κάθε μέσο, επίγειο ή δορυφορικό, ελεύθερο ή συνδρομητικό, αναλογικό ή ψηφιακό. iii. με τη μετάδοση και εμπορική εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του οπτικοακουστικού υλικού που θα παραχθεί, ζωντανά ή μαγνητοσκοπημένα, στο διαδίκτυο (internet, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, YouTube κ.α.). iv. με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαφημιστική προώθηση του εγγεγραμμένου υλικού.
2.2. Σε περίπτωση κατά την οποία θεωρηθεί ότι αποκτώ πρωτογενώς από τη συμμετοχή και την παρουσία μου στο πρόγραμμα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα, αυτά εκχωρούνται με το παρόν στον Παραγωγό και τον Σταθμό ως προς όλες τις ειδικότερες περιουσιακές εξουσίες που τα απαρτίζουν, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 3 και 46 του Ν. 2121/93, προς τους οποίους ήδη παρέχεται το δικαίωμα να τα εκχωρήσουν εν όλω ή εν μέρει σε τρίτους.  Τα δικαιώματα επί των γυρισμάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που απαριθμούνται ανωτέρω, και όλων των παραγόμενων, αναπαραγόμενων, επεξεργασμένων, προσαρμοσμένων κλπ. πλάνων, καθώς και επί όλων των ειδών των σημάτων, ήχων και βίντεο, τα οποία προστατεύονται βάση του Νόμου 2121/1993 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, όπως ορίζονται αναλυτικώς στο άρθρο 3 περί την εγγραφή, αναπαραγωγή, διασκευή, προσαρμογή, μετατροπή, διανομή, μετάδοση, αναμετάδοση, δημόσια εκτέλεση κλπ., καθώς και τα οικονομικά οφέλη εξ αυτών και τα συγγενικά δικαιώματα των προαναφερθέντων, μεταβιβάζονται κατά τα άρθρα 12 επ. το Νόμου 2121/1993 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας κατ' αποκλειστικότητα στον Παραγωγό και τον Σταθμό με την παρούσα σύμβαση, αμετακλήτως και χωρίς περιορισμό σε χρόνο, αριθμό και τόπο.
2.3. Δηλώνω ότι, τελώ σε άριστη διανοητική, ψυχική σωματική και φυσική κατάσταση, αντιλαμβάνομαι δε πλήρως το νόημα, το περιεχόμενο και την έκταση της παρεχομένης από εμένα συναινέσεως. 
2.4. Ο Παραγωγός και ο Σταθμός αποκτούν το δικαίωμα της εμπορικής εκμετάλλευσης της εικόνας, της φωνής και γενικότερα της εμφάνισης του/της συμμετέχοντος/-ουσας καθώς και της μεταβίβασης του δικαιώματος αυτού σε τρίτους, για την οποία ο/η τελευταίος/-α συναινεί, εκχωρώντας στον Παραγωγό και τον Σταθμό τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο εξουσίες, για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ετών από την έναρξη προβολής του Προγράμματος.

3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Δηλώνω ότι, ο Παραγωγός και ο Σταθμός με έχουν ενημερώσει (link για το privacy notice  GDPR DIsclaimer) με πρόσφορο τρόπο και μέσο πριν την οριστική υποβολή της αίτησης – φόρμας συμμετοχής μου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Σε περίπτωση, αποχώρησης Σας από την ιστοσελίδα χωρίς υποβολή της αίτησης – φόρμας συμμετοχής δεν αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα Σας που τυχόν έχετε συμπληρώσει στα πεδία της φόρμας. Έχετε πλήρη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα Σας και μπορείτε να ζητήσετε από τον Παραγωγό και τον Σταθμό να διαγράψουν τα δεδομένα αυτά, ανά πάσα στιγμή, αν αποφασίσετε να αποσύρετε την αίτησή για την συμμετοχή Σας στο Πρόγραμμα. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα παύσει κάθε μορφής επεξεργασία ενώ θα διαγραφούν τα δεδομένα Σας εντός 15 ημερών από την λήψη του αιτήματος Σας.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ COVID-19

Ο Παραγωγός και ο Σταθμός ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 και βεβαιώνουν ότι, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης της νόσου, όπως αυτά προσδιορίζονται κάθε φορά από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και τα αρμόδια Υπουργεία, συμμορφούμενες απολύτως με τις σχετικές νομοθετικές προβλέψεις.   Με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής δηλώνω ότι, αναλαμβάνω την προσωπική ευθύνη να συμμορφώνομαι πλήρως με όλα τα μέτρα προστασίας, που λαμβάνει η παραγωγή για τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου, να ακολουθώ πιστά τις σχετικές οδηγίες, που θα μου δίνονται κάθε φορά από την παραγωγή και να τηρώ απαρέγκλιτα τα κρατικά ανακοινωθέντα μέτρα προστασίας (https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/).